اړوند اړخونه

دEITI  څو اړخیزه ګروپ یاMSG  چې د دولت د استازو، د استخراجي سکتور د استازو او د مدنی ټولنی د استازو څخه جوړ شوی دی د نوښت ټول تصامیم نیسي او نوښت د تطبیق څخه څارنه کوي او باید د مقایسوي راپورونو د ترتیب، نشر او خلکو ته د رسیدو د بهیر څخه اطمینان ورکړي.

کمپنی 

کمپنۍ د استخراجي صنایعو د شفافیت د نوښت اساسی بنسټ دي.

ادامه

حکومت

کمپنۍ د استخراجي صنایعو د شفافیت د نوښت اساسی بنسټ دي.

ادامه

مدنی ټولنه

مدنی ټولنه د نوښت د تطبیق او ملاتړ په برخه کې ارزښتناکه ونډه لري.

ادامه