ولې EITI مهم دی ؟

EITI  د طبیعي شتمنېود سرچینو په روڼتیا ټینګاریا تمرکزکوي، چې موخه یې  ځایی خلکو ته ددغو شتمنیو د لاښې ګټې رسیدل اوله دې اړخه د هغوی په اقتصادي وضیعت کې د ښه والی راتلل دی.

هغه هیوادونه چې له اقتصادي اړخه پیاوړې طبیعي  سرچینې لري، پکې د نفتو، غازو او کان کیندنې ټول شرکتونه خپل تادیات نیغ په نیغه حکومتونو ته سپاري.

پر طبیعي سرچینو ولاړو هیوادونو کښې د عامه حساب ورکوونې چینلونه اکثراً موجود نه وي، ځکه چې دا هیوادونه دخپلواتباعو په مالیه نه بلکې، د خپلو طبیعي سرچینو پر عوایدو ولاړ وي.  

·      د عوایدو د راټولولو او سمبالښت د پروسو د ښه والي

·      پانګې اچونې لپاره د ښه چاپیریال  رامنځته کول

·      د حکومتونو، شرکتونو او اتباعو تر منځ اعتماد جوړونه

د استخراجي صنایعو حکومتولي د موضوعاتو په هکله د پراخ بحث په موخه زمینه برابروي، لکه دفزیکي او پلټنو پروسه، په قراردادونو کې شفافیت او د ولایتونو په کچه دعوایدو را ټولول