د استخراجې صنایعو د شفافیت نوښت څه شی دی؟

.د استخراجې صنایعو د شفافیت نوښت یا EITI په هیوادونو کې د کانونو، غازونو او نفتو په استخراج کې د شفافیت د ډاډمنیدولپاره یو نړیوال معیار دی. په هغو هیوادونو کې چې دا معیار پلی کیږي، کمپنۍ باید خپل تادیات او دولت باید د استخراجي صنعت له برخې څخه دخپلو ترلاسه کړو عوایدو په اړه معلومات خپاره کړي. دا شمیرې باید د یو خپلواک مفتش لخوا مقایسه او نشر شي.