EITI څرنګه تطبیق کیږي

EITI یوه نړیوال معیار دی، چې په هر هیواد کې یې د عملي کولو بڼه توپیر لري، خو د EITI نړیوالې ادارې ځیني معیارونه او قوانین رامنځ ته کړي او غړوهیوادونو ته یې یو لړلارښونې په دریو پړاوونو کې د تطبیق لپاره وړاندې کړي دي:

  • د وردننه کیدو پړاو
  • د نوماند کیدو بهیر
  • داطاعت او پیروي کولو پړاو

دغه هیوادونه په داوطلبانه ډول دې ته چمتو دي چې د EITI د قوانینو په رڼا کې په دغه بهیرکې برخه واخلي- په داسې حال کې چه تر اوسه هغوی د EITI پلي کونکي  ندي پیژندل شوي. دغه پړاو ته د ور دننه کیدو لپاره باید لومړۍ څلور شرطونه ومني او خپله غوښتنه د EITI نړیوال بورډ ته وړاندي کړي.

د EITI نوماند هیوادونه دوه کاله موده  د چمتوالي ،خپرولو او نشر د پړاوونو لپاره لري. چه په دې چمتوالي کې د څواړخیزو ډلو جوړول، چې  د EITI له بیلابیلو مرحلو څخه څارنه وکړي . دغه مراحل عبارت دي : د کاری پلان تصویب؛ د رپوټ شویو بیلګو هوکړه؛ د دندو د لایحې رامنځ ته کول او د توپیر کولو لپاره د یو  سازمان ګومارل ؛ د سپارښتنو په اړه ملاحظات او د EITI د رپوټ خپرول.

کاندید هیوادونه د دوو کلونو په موده کې EITI د څیړنې لاندې نیول کیږي، چې معلومه کړي آيا دغه هیواد د پیروي یا اطاعت شرایط پوره کړي او که نه ،او دا امکان هم شته چه د هغوي   کیږي ، چې دنوماندي له دوه کلونو څخه ډیره شي،او یا هم د نوماندې چانس له لاسه ورکړي. د تایید او اعتبار ورکوونې چاره د یو معتبر بنسټ لخوا چې د څواړخیزي ډله لخوا ګومارل کیږي د EITI د قوانینو سره سم ترسره کوي . اعتبار ورکونه یوازې د EITI لخوا د پیروي یا اطاعت د حق ورکولو لامل کیږي، هغه هم په داسې صورت کې چې د EITI نړیوال بورډ دا ارزونه وکړي چې ټول شاخصونه یې د اعتبار ورکونۍ په پړاو کې ترسره کړیدي.