اوسنی څواړخیزه ډلی غړی

د څواړخیزی ډلی مختصر لسټ
دولت 
اسم  اداره  حالت  شماره تلیفون  ایمیل ادرس 
عبدل الحفیظ عمری ریاست عمومی گمرکات - وزارت مالیه دایمی  ۰۷۸۵۲۵۵۹۷۴ omari_2002@yahoo.com
میرویس بهیج ریاست عمومی عواید - وزارت مالیه  بدیل  ۰۷۹۹۳۱۳۳۱۹ mirwais.baheej@mof.gov.af
اینس پناه  ریاست عمومی عواید - وزارت مالیه  دایمی ۰۷۸۶۹۳۰۸۰۳ m.anis_panah@mof.gov.af
قسیم الله قادری  کادیستر - وزارت معادن  دایمی  ۰۷۷۶۸۱۲۹۴۹ qaseemullah.qaderi@gmail.com, cadaster.info@momp.gov.af 
قسمت یوسفزی کادیستر- وزارت معادن  بدیل    yousufzaiq@gmail.com
غلام حیدر رسولی  اداره تفتیش عالی  دایمی  ۰۷۴۹۵۸۴۵۰۹ ghulamhaidar.rasooli@gmail.com
ادیب کریمی اداره تفتیش عالی بدیل  ۰۷۴۷۰۲۹۵۶۶ adeeb.karimi@gmail.com
احمد سمیر وفا معادن بزرګ - وزارت معادن دایمی    sameer.wafa@momp.gov.af
احمد شاه ګردیزی ریاست تفتیش معادن - وزارت معادن دایمی ۰۷۸۰۲۴۳۶۳۶ ahmadshah.gardezi@gmail.com
خلیل احمد ساحل ریاست تفتیش معادن - وزارت معادن بدیل ۰۷۸۴۱۳۰۳۴۷ khalilsahil710@gmail.com
محمد رضا خوشک وطندوست پارلمان دایمی ۰۷۹۱۸۸۸۸۸۸ mo.rezakhoushak77@gmail.com
نظام الدین نوابی ریاست جوازها - وزارت تجارت دایمی ۰۷۸۸۸۸۴۷۴۷ nizamulldin.nawabi@gmail.com
عبدلمتین سالک اداره احصاییه و معلومات دایمی ۰۷۸۶۷۰۴۱۴۵ abdulmateen.salek@gmail.com
حوزه جامعه مدنی 
اسم  اداره  حالت  شماره تماس  ایمیل ادرس 
نظیفه جلالی SCWO دایمی    program@scwo.org.af
شعیب ناصری OFRD بدیل  ۰۷۸۹۳۴۱۴۳۸ ofrd.kabul@gmail.com
الله محمد احمدزی OFRD دایمی  ۰۷۸۷۴۹۹۴۱۱ allahmohammad.ahmadzai@gmail.com
سید اکرام افضلی IWA   ۰۷۸۸۲۶۶۶۴۶ si.afzali@integritywatch.org
ناصر تیموری IWA دایمی    n.timory@integritywatch.org
محمد یاسین ستیز GUE   ۰۷۷۰۰۱۸۸۹۸ yasingholami2012@gmail.com
محمد قیس یاسینی FETWO دایمی  ۰۷۸۰۹۷۸۳۷۹ fetwo95@gmail.com
محمد نظیر مسلمیار FETWO   ۰۷۷۹۴۷۹۱۹۱ m.nazirmuslimyar@gmail.com
ګل چهره بهین MLO دایمی    bbeheen@gmail.com
بریسا صدیقی موسسه بازسازی و حفاظت از محیط و زیست     parisadiqi@gmail.com
سمیع الله حمیدی د افغانستان دموکراسی او پرمختګ موسسه دایمی  ۰۷۴۴۶۳۶۱۰۷ info@addo.org.af
اسد الله ښالیز د بشری مرستو پیاوړتیا موسسه   ۰۷۸۵۷۰۷۴۰۷ sanaullah.ghorzang2013@gmail.com
مدنی ټولنه
اسم  اداره  حالت  شماره تماس  ایمیل ادرس 
شفیق الله عطایی  اتاق های تجارت افغانستان   دایمی  ۰۷۹۹۰۲۵۰۲۳ coo@acci.org.af 
توکل خرم اتاق های تجارت افغانستان  بدیل  ۰۷۰۷۰۷۹۹۱۰ grls@acci.org.af
رحیم الله سمندر اتاق های تجارت افغانستان  دایمی  ۰۷۰۰۲۱۴۷۴۸ ceo@acim.af
ابراهیم جعفری شرکت خدمات انجینیری جیولوجیکی دایمی ۰۷۸۴۴۲۱۲۹۹ afgeology@gmail.com
حجت الله فضلی اتاق  های تجارت افغانستان بدیل ۰۷۸۳۵۵۲۹۶۱ hojat.fazly@icc.org.af
ناهید حمیدی اتاق های صنایع و تجارت زنان دایمی   nahid.hamedi10@gmail.com
احمد رامین راهی سی ان پی سی آی  دایمی  ۰۷۲۹۰۷۷۳۱۱ ramin.cbs@gmail.com
نظیف شاه کریم زی ګروپ آف کمپنیز دایمی   info@karimzaigroup.co
حاجی احمد شاه هاشم خیل متی سمیع  دایمی  ۰۷۹۴۶۷۷۲۶۲ info.latoon.af@gmail.com
عبدالهادی صافی  نبی افغان دایمی ۰۷۳۰۲۷۹۸۵۵ afg.knr@gmail.com
آنجنیر سردار حسین  میثاق شهر   دایمی  ۰۷۷۷۲۵۴۵۱۷ mehrpoor.af@gmail.com
ناظرین و فوکلپوینت 
اسم  ادراه  حالت  شماره تلیفون  ایمیل ادرس 
احسان الله شمسی  بانک جهانی  عضوی ناظر  706337842 eshamsi@worldbank.org 
محمد امان سلطانی  GIZ عضوی ناظر  783203011 aman.sultani@giz.de 
فرنک سکیمـز  GIZ عضوی ناظر    frank.schmitz@giz.de 
حیات الله احمدزی  وزارت مالیه  فوکل پوینت    hayat.ahmadzai2008@gmail.com
جاهد جوهری    OGRA افغانستان  فوکل پوینت  700010602 Jahed.jawhari2@gmail.com
لیلوما ناصری  رئیس َAJO  عضوی ناظر  788904677 lnasiri@afghanjustice.org
محمد عالی کاوه  MEC  عضوی ناظر  791416620 iamalikawa@gmail.com
محمد بلال  HRRAC عضوی ناظر  731010922 bilal@hrrac.af
مسیحه شیرزا د سکرتریت حاصی علیه فساد  عضوی ناظر  744189921 m.sherzad@arg.gov.af