اوسنی څواړخیزه ډلی غړی

  لیست مختصر گروپ چندجانبه 
حوزه حکومت 
شماره  اسم  اداره  حالت  شماره تلیفون  ایمیل ادرس 
1 مسیح الله فروغ معین عملیای گمرکات  عضوی دایمی  780134631 Masseh.karim@gmail.com
حسرو انوری  گمرک- وزارت مالیه  بدیل  786047292 Khosraw.anwari@mof.gov.af
2 میرویس بهیج معین عواید وزارت مالیه  عضوی دایمی     
اینس پناه  عواید وزارت مالیه  بدیل  786930803 m.anis_panah@yahoo.com 
3 انجنیر قسیم الله قادری  کادیستر وزارت معادن  عضوی دایمی    qaseemullah.qaderi@gmail.com, cadaster.info@momp.gov.af 
احمد فواد الهام  کادیستر وزارت معادن  بدیل  766959271 Fdelham33@gmail.com
4 عبدالواحد جیهون  ریاست مالی و اداری وزارت معادن  عضوی دایمی  700328000 abdulwahed.jaihon@yahoo.com, finance.directorate@momp.gov.af 
قادیر پوپل  ریاست مالی و اداری وزارت معادن  بدیل  788164300 ab.qadeerpopal759@gmail.com, financial.dep@momp.gov.af 
5 عبدالوکیل عطایی  معین جوازها وزارت تجارت  عضوی دایمی  775553030 wakil.at_af@yahoo.com 
گل پاچا فرقانی  خدمات اداری وزارت تجارت  بدیل  774517700 pacha.abcd@gmail.com 
6 رمضان جمعه زاده    عضوی دایمی     
         
حوزه جامعه مدنی 
S/N اسم  اداره  حالت  شماره تماس  ایمیل ادرس 
1 ناصیر تیموری  دیدبان شفافیت  عضوی دایمی  799567327 naser.timory@iwaweb.org 
سید اکرام افضلی  دیدبان شفافیت  بدیل  788266645 ikram.afzali@iwaweb.org 
2 ابراهیم جعفری  ENRMN عضوی دایمی  784421299 afgeology@gmail.com 
         
3 جاوید نورانی  ENRMN عضوی دایمی  779497620 javed.noorani@gmail.com 
         
4 سید احمد عطایی  ENRMN عضوی دایمی  775024100 ataee10000@yahoo.com 
         
5 افضل شیرزاد  موسسه ودان  عضوی دایمی  700607969 afzal_sherzad2000@yahoo.com 
         
6 محمد قیس یاسینی  دازادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ  عضوی دایمی    qaisyaseeni49@gmail.com 
         
حوزه سکتور خضوصی 
S/N اسم  اداره  حالت  شماره تماس  ایمیل ادرس 
1 شفیق الله عطایی  اتاق های تجارت افغانستان  عضوی دایمی  799025023 coo@acci.org.af 
  حسینه توبا  اتاق های تجارت افغانستان  بدیل  705459541 ea.manager@acci.org.af 
2 عاشق حسین  کوردیلر  عضوی دایمی  744152266 dir.exploration@coredrillers.net 
           
3   برادر خوشک  عضوی دایمی    khoushak.company@gmail.com 
           
4 محمد حسین  مس عینک  عضوی دایمی  774363742 Mustafahussain303@yahoo.com 
           
5 احمد رامین راهی  وطن CNPCI  عضوی دایمی  729077311 ramin.cbs@gmail.com 
           
6 آنجنیر سردار حسین  میثاق شهر  عضوی دایمی  799254517 mehrpoor.af@gmail.com 
           
 
ناظر و فوکلپوینت 
S/N اسم  ادراه  حالت  شماره تلیفون  ایمیل ادرس 
1 احسان الله شمسی  بانک جهانی  عضوی ناظر  706337842 eshamsi@worldbank.org 
3 محمد امان سلطانی  GIZ عضوی ناظر  783203011 aman.sultani@giz.de 
4 فرنک سکیمـز  GIZ عضوی ناظر    frank.schmitz@giz.de 
5 رحمت الله سوله مل   اداره عالی تفتش فوکل پوینت  780342402 rahmatullah_m@yahoo.com 
6 ادیب کریمی  اداره عالی تفتش فوکل پوینت    adeeb.karimi@gmail.com 
7 حیات الله احمدزی  وزارت مالیه  فوکل پوینت    hayat.ahmadzai2008@gmail.com
8 شهابوالدین جلالی  اداره احسایه مرکزی  فوکل پوینت  744363858 jalali_161@yahoo.com 
9 جاهد جوهری    OGRA افغانستان  فوکل پوینت  700010602 Jahed.jawhari2@gmail.com
10 جاجی عمر جعفری  مسول تالک  فوکل پوینت  777775050 lysrenhold@gmail.com 
11 لیلوما ناصری  رئیس َAJO  عضوی ناظر  788904677 lnasiri@afghanjustice.org
12 محمد عالی کاوه  MEC,  عضوی ناظر  791416620 iamalikawa@gmail.com
13 محمد بلال  HRRAC عضوی ناظر  731010922 bilal@hrrac.af
14 مسیحه شیرزا د سکرتریت حاصی علیه فساد  عضوی ناظر  744189921 m.sherzad@arg.gov.af
masihagohar@gmail.com