د MSG غړو د سکرتریت پرکاري پلان بحث وکړ

څو اړخیزې ډلې په کابل کې د یوه ورځني ورکشاپ په ترڅ کې دافغانستان د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت AEITI د سکرتریت د ۲۰۱۸ کال په کاري پلان بحثونه وکړل او د شپږم پرتله ییزرپوټ د تیاریو پرڅرنګوالي او هرکار ته یې وختونه په ګوته کړل. د سکرتریت د نوي پلان سره سم به په راتلونکو څو میاشتو کې پرشپږم رپوټ کار پیل کیږي او دپلان شوي وخت سره سم به د ۲۰۱۸ کال په اکټوبرکې خپریږي. د همدې مودې په ترڅ کې به د نوي رپوټ لپاره کمپنۍ غوره کیږي او MSG به د مالیې او کانونو له وزارت سره په ګډه د نوي راپور د تیاري لپاره اړوند معلومات تیاروي.

د AEITI سکرتریت د کاري پلان لومړۍ برخه د څو اړخیزې ډلې لخوا بشپړه او ټولو پرې موافققه وکړه، چې د شپږم رپوټ د ترسره کیدو لپاره ټاکل شوي کارونه پکې په ګوته شوي دي. په دویمه برخه کې د سکرتریت د عامه پوهاوي اړوندې چارې په ګوته شویدي، چې پر هغې هم ټولو خپل نظرونه شریک  کړل او ټاکل شوې چې د ۲۰۱۸ کال تر پایه د سکرتریت د عامه پوهاوي برخه تر ۱۰ پورې ولایتي سفرونه ترسره او د نوي کال له پیل وړاندې د عامه پوهاوي ستراتیژي نوي کړي.

د MSG غړو یوځل بیا ټینګار وکړ، چې د سکرتریت لپاره دې مشر ژر ترژره غوره شي چې  د نوي کال کاري پلان د هغه ترلارښوونې لاندې په سم ډول پلی شي. دارنګه د کاري پلان پر پاتې برخې د بحث لپاره دیوې بلې ناستې وړاندیز وشو، چې د MSG د غړو لخوا د نوي کال کاري پلان بشپړشي.