د کانونو د وزارت د عوایدو د سیستم په اړه بحث وشو

د کانونو د وزارت د عوایدو د سیستم په اړه بحث وشو

د مالیې او کانونو د وزارت ریسانو په ګډې ناستې کې د کانونو په وزارت کې د مالي سیستم او عوایدو د راغونډولو د یوه منظم سیستم په رامنځ ته کولو خبرې وکړې. د کانونو وزارت مالي ریس وویلې چې دوی په یوه  داسې ګډ منظم سیستم کارکوي، چې د پخوانیو ۲ سیستمونو پرځای به هر ډول معلومات په منظم ډول ولري.

پر دې سربیره د کانونو او پیترولیمو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې په دوو اونیو پورې دې خپلې عایداتي سرچینې مشخصې  او په رسمي ډول دې مالیې وزارت ته د نویوعایداتي کوډونه د ورپه ګوته کولو لپاره واستوي. په ناسته کې پریکړه وشوه، چې د کانونو وزارت دې په ۱۵ ورځو کې ورسره د ثبتو شرکتونو لست د مالیې وزارت د لویو مالیه ریاست ته وسپاري، چې دواړه سره پرتله شي. 

 

http://aeiti.af/en/documents/177