د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت د شپږم رپوټ د جوړښت چارې پیل شوې

ټاکل شوې چې د روان میلادي کال ترپایه پورې د افغانستان د کانونو د عوایدو د روڼتیا په اړه د AEITI شپږم پرتله ییز رپوټ لومړنۍ چارو د پیل لارښوونه د څو اړخیزې ډلې لخوا وشوه. د MSG غړو په خپله وروستۍ ناسته کې پریکړه وکړه، چې د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت سکرتریت دې د ارقامو د نوي پرتله ییز رپوټ د چوکاټ د تنظیم چارې ترسره کړي.

د ام اس جي غړي د نوي رپوټ لپاره پر چوکاټ راضي شول او پریکړه یې وکړه، چې د پخوانیو سپارښتنو ارزونه دې هم په نوي رپوټ کې ترسره او دشپږم رپوټ یوه برخه دې شي. موخه داده، چې د پخوانیو وړاندیزونو ا و سپارښتنو د عملي کیدو کچه معلومه او پاتې راغلي ټکي په ګوته شي.

په ناسته کې دارنګه پریکړه وشوه، چې د شپږم رپوټ د جوړلو د چارې لپاره دې د کمپنۍ د غوراوي او ټاکلو په موخه اعلان وشي او هڅه دې وشي، چې په نوي رپوټ کې د استخراجي کمپنیو کچه روښانه او د رپوټ د پوښښ اندازه په ګوته شي.

د MSG غړي پردې موافق شول، چې د نوي رپوټ لپاره دې محدود لومړنۍ څیړنه Limited Scoping Study ترسره او شپږم رپوټ دې د همدې مطالعاتو په چوکاټ کې وکښل شي.