د ولسي جرګې د طبعي منابعو د کمیسیون له مشر سره د MSG ناسته وشوه

د افغانستان د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې او طبعي منابعو د کمیسیون مشررمضان جمعه زاده د MSG  له غړو سره د څو اړخیزې ډلې د کار او د AEITI د سکرتریت په تړاو ناسته وکړه. ښاغلي جمعه زاده په پیل کې د ناستې د برخه والو نظرونه واوریدل او د څو اړخیزې ډلې د کار کړنو او ناستو د پریکړو په تړاو یې بحثونه وکړل.

د MSG   غړو رامین راهي او عاشق حسین سالارزي وویل، چې په دې وروستیو کې د MSG   په ناستو کې د حکومتي اړخ لیوالتیا کمه شوې او په مخامخ ډول یې ښاغلي جمعه زاده ته هم ګوته ونیوله، چې د MSG   په ناستو کې په منظم ډول برخه نه اخلي. دوی اندیښنه وښوده چې پریکړو او نظر ته یې ترډیره پام نه کیږي او له یوډول نا هیلی سره مخامخ دي.

ښاغلي جمعه زاده ژمنه وکړه، چې تردې وروسته به د څو اړخیزې ډلې په ناستو او پریکړو کې ګډون کوي، او ټینګار یې وکړ، چې د MSG  د ناستې او غړو پریکړو ته باید درناوی وشي. د ولسي جرګې د طبعي منابعو د کمیسیون مشرچې د MSG  غړی هم دی غوښتنه وکړه، چې څو اړخیزه ډله باید په خپلواک ډول کار وکړي او پریکړې یې باید د سکرتریت چارې تنظیم کړي. د ناستې په پای کې د EITI مشرپابلو له ناروې څخه پرتیلیفون په نورو هیوادونو کې د MSG  د ناستو او چارو په تړاو رڼا واچوله او یادونه یې وکړه، چې څو اړخیزه ډله د EITI په غړو هیوادونو کې د استخراجي صنایعو په برخه کې فعاله، ،ځواکمنه او بې پرې ونډه او واک لري.

د MSG   غړو پریکړه وکړه، چې ددوی د پریکړو سره سم باید د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت یا AEITI سکرتریت چارې تنظیم او ژر ترژره دې ددوی لخوا ددغه سکرتریت لپاره د مشرتابه د غوراوي چارې پرمخ یووړل شي.