حکومت

بصورت عموم حکومت در تطبیق برنامه های EITI با دیگر مراجع ذیربط یک جا فعالیت دارند. ولی نقش مشخص حکومت شامل نکات ذیل می باشند:

  • فراهم آوری وجوه مالی برای تطبیق EITI
  • آشکار سازی عواید که از کمپنی های استخراجی بدست می آوند، اشتراک در مناظرات مربوط به تطبیق EITI و تطبیق قوانین لازم بمنظور موثریت برنامه های EITI
  • حصول اطمینان ازینکه تمام کمپنی های مربوطه و نهاد های دولتی راپور ارایه می نمایند و راپورهای شان در مطابقت به معیارات بین المللی تفیش قرار دارند.