کمپنی ها

کمپنی های استخراجی اساس پروسۀ EITI را تشکیل میدهد. کمپنی های استخراجی نفت، گاز و معادن راپورهای شان را به اساس سال به دولت تسلیم می نمایند. برعلاوه، کمپنی ها در تطبیق روند EITI بسطح ملی و بین المللی همکاری نموده میتوانند و در انکشاف برنامه های آگاهی عامه و دیگر موارد نقش ارزندۀ دارند. نقش کمپنی ها با تحکیم و ترویج همکاری میان تمام مراجع ذیربط آغاز شده و منجر به ایجاد بهبود در محیط بازرگانی می شوند. برعلاوه، کمپنی ها در حکومت داری خوب و کاهش سطح فساد  همکاری می کنند و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی را ترویج میدهند.