جامعۀ مدنی

جامعۀ مدنی در تطبیق برنامه های EITI نقش ارزندۀ را ایفا می نماید. EITI با تامین شفافیت و حکومتداری خوب شهروندان کشورهای غنی از منابع طبیعی را همکاری می نمایند تا اینکه از منابع طبیعی شان بشکل درست استفاده نمایند. جامعۀ مدنی بمثابۀ پل ارتباطی است که منجر به ایجاد شفافیت و پاسخگویی می گردد. نکات ذیل بسیار مهم بوده و باید در تطبیق EITI در نظر گرفته شوند: