اطراف ذیدخل

گروپ چند جانبه (MSG) متشکل از نمایندگان دولت، سکتور استخراجی و جامعه مدنی می باشد که مسؤلیت نظارت از تطبیق برنامه های EITI را دارند. گروپ چند جانبه یک نهاد تصمیم گیرنده و نظارت کننده می باشد که مسؤلیت آن تعیین اهداف تطبیق EITI، تهیه و ترتیب راپورهای EITI و حصول اطمینان ازینکه دستآوردهای شان سبب همکاری در مناظرات عامه می گردد، می باشد.

کمپنی ها

کمپنی های استخراجی اساس پروسۀ EITI را تشکیل میدهد. کمپنی های استخراجی نفت، گاز و معادن

ادامه

حکومت

بصورت عموم حکومت در تطبیق برنامه های EITI با دیگر مراجع ذیربط یک جا فعالیت دارند

ادامه

جامعۀ مدنی

جامعۀ مدنی در تطبیق برنامه های EITI نقش ارزندۀ را ایفا می نماید.

ادامه