اهمیت EITI در چیست؟

.ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی (EITI) بر شفافیت عواید تمرکز نموده و در کوشش آن است تا از دارایی های طبیعی طوری استفاده شود که در زندگی مردم همان سمت و منطقه باعث شادابی، پیشرفت گردیده و مردم از آن مستفید گردند. کشورهایکه از لحاظ اقتصادی مستحکم و بهتر اند و منابع زیادی دارند در همچو کشور ها شرکت هایکه در بخش استخراج نفت و گاز کار میکنند تادیات خویش را به گونه ای مستقیم به دولت میسپارند.

کشور هایکه متکی بر منابع طبیعی خویش اند اکثراً فاقد چینل های حساب دهی عامه میباشند زیرا این گونه ممالک بر مالیه مردم خویش نه بلکه بر منابع خویش متکی و ایستاده اند.

-        بهبود در جمع آوری عواید و مدیریت پروسه ها

-        ایجاد یک فضای سرمایه گذاری جذاب تر و بهتر

-        ساخت و بافت اعتماد میان دولتها، شرکتها و شهروندان

ایجاد یک زمینه بهتر جهت بحث در مورد موضوعاتیکه مربوط به حکومتداری خوب صنایع استخراجی میگردد – بطور مثال: - پروسه تفتیش فزیکی، شفافیت در قرارداد ها و شفافیت در عواید سطح ولایتی.