ابتکار شفافیت صنایع استخراجی چیست؟

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی چیست یا EITI یک معیار بین المللی است که از شفافیت در معادن، گازات و نفت ممالک اطمینان می دهد. در کشور های که ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را تطبیق می نمایند کمپنی ها باید تادیات و دولت ها باید عواید خویش را به نشر بسپارند و این ارقام باید از طرف مفتش مستقل مقایسه گردند.

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در ماه مارچ ۲۰۰۹ تعهد خود را از تطبیق این ابتکار اعلام نمود و  در ماه فبروری ۲۰۱۰ بحیث مملکت نامزد این ابتکار پذیرفته شد. ابتکار شفافیت صنایع استخراجی دارای ۲۱ شرط میباشد که یکی ازین شرایط ایجاد گروپ چند جانبه (MSG) متشکل از جامعه مدنی، سکتور خصوصی و حکومت میباشد. در جلسات گروپ چند جانبه (MSG) پیشرفت های این ابتکار مورد بررسی قرار  گرفته و  در مورد چالش های که این ابتکار به آن موجه میشود، تصامیم اتخاذ میگردد.

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) تا حال پیشرفت های قابل ملاحظه داشته است که از آنجمله میتوان از ایجاد سکرتریت، تشکیل گروپ چند جانبه (MSG)، تعیین سقف عمده (Materiality Threshold)، ایجاد پلان کاری، استخدام کمپنی جهت مقایسه ارقام مالیات کمپنی های استخراجی و  حکومت نامبرد.

طوریکه ذکر گردید این ابتکار دارای 21 شرط میباشد که برآورده ساختن آن جهت کسب اعتبار یا پذیرش بحیث مملکت تطبیق کننده حتمی میباشد. افغانستان نیز در حال برآورده ساختن این شرایط میباشد که تا حال در حدود 17 شرط ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را برآورده ساخته است.