EITI چگونه تطبیق می گردد

 

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی یا EITI یک استاندارد بین الملی است که عملی شدن ان از یک کشور تا کشوری دیگری مختلف میباشد. ادارۀ بین المللی EITI معیارهای را بوجود آورده و بعد رهنمود های را نیز به ممالک جهت تطبیق این سه مرحله آموخته است که این مراحل قرار ذیل میباشند:-

-        مرحله داخل شدن

-        مرحله نامزدی یا نامزد شدن

-        مرحله اطاعت و یا پیروی کردن

این کشور ها بشکل داوطلبانه حاضر اند که در روشنی قوانین و شرایط EITI در این پروسه دخیل شوند و حصه گیرند ، در حالیکه آنها تا به حال منحیث تطبیق کننده گان EITI در این مرحله شناخته نشده اند. اولتر از همه جهت داخل شدن در این مرحله باید چهار شرط EITI را برآورده سازند و پیشنهادات خویش را به بورد بین المللی EITI بدهند.

کشور های نامزد EITI دو سال برای مرحله آمادگی ، نشر و پخش دارند. که در مرحله آمادگی یکی هم ایجاد گروپ چند جانبه بوده تا در مراحل مخلتف از EITI نظارت نمایند: تصویب پلان کاری، مفاهمه نمونه های گزارش شده، بمیان آوردن لایحه وظایف و گماشتن یک سازمان جهت تفکیک، و ملاحظات در مورد پیشنهادات و بنشر رساندن گزارش EITI. در جریان دو سال کشور های نامزد EITI باید تحت بررسی و نظارت EITI قرار گیرند، که این خود نشاندهندۀ آن است که آیا این کشور شرایط اطاعت و پیروی را برآورده ساخته است و یا خیر، این نیز امکان پذیر است که مُدت نامزدی یک کشور از دو سال بیشتر گردد و یا بکُلی چانس نامزدی را از دست دهد. مرحله اعتبار دهی از سوی یک نهاد مُعتبر که از جانب گروپ چند جانبه یا MSG گماشته میشود نظر به قوانین EITI انجام مییابد. اعتبار دهی از جانب EITI تنها باعث حق دادن پیروی و اطاعت میگردد – و آن هم اگر ارزیابی بورد بین المللی EITI نشان دهد که در  روند اعتبار دهی تمام شاخص های آنان برآورده شده است.