تماس با ما

آدرس: شش درک، کوچه نانوایی، برج برق، کابل افغانستان
تلیفون: + (93)744 282 111
ایمیل: feedback@aeiti.af
فیسبوک: facebook.com/AEITI
تویتر: @afghanistanEITI

بازخورد

معلومات ارتباطی
*
*
*
*
*
لطفا حروفی راکه مشاهده مینماید تایپ کنید
   Unable to Read? Click to refresh and get new verification image!