برګزاری برنامه آموزشی سیستم فایلنګ ریاست تصدی ها

به اساس درخواست ریاست محترم تصدی ها در جلسه AEITI مورخ 7 میزان؛ برنامه یکروزه آموزش عملی سیستم فایلینگ در ریاست محترم اداره تصدی ها به تاریخ 17 میزان تدویر گردید.

به منظور تطبیق معیار های AEITI و شفافیت در روند گزارش دهی از احصائیه مکتوب ها در وزارت معادن و پترولیم، برنامه آموزش عملی یک روزه تحت نام سیستم فایلینگ در ریاست محترم اداره تصدی بتاریخ 17 میزان سال جاری برگذار گردید که در آن به تعداد 6 تن از کارمندان محترم آنریاست به شکل عملی بالای سیستم کار نموده و آموزش دیدند.

قابل یاد آوری است که برنامه متذکره توسط آمریت آموزش و ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری دایر گردیده بود. آمریت ارتقاء ظرفیت ریاست منابع بشری همواره در تلاش است تا جهت موثریت و کارایی هرچه بیشتر کارکنان وزارت معادن و پترولیم برنامه های مختلف را به اساس نیاز های وزارت برگذار نماید تا در راستا ارتقاء ظرفیت کاری همکاران خویش گام های مو ثری را برداشته باشد.