درجلسه ام اس جی روی تاخیر پروسه استخدام ریس سکرتریت AEITI بحث شد

 

جلسه مذکور با سخان محترمه وزیر صاحبه معادن و پطرولیم آغاز و با در نظرداشت کمبود وقت صرفاً در مورد موضوع تقرر رییس ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان صحبت صورت گرفت.

در پهلوی این موضوع ، وزیر معادن و پطرولیم نارضایتی خویش را در مورد حضور اعضای MSG آشکار نمود و اضافه کرد که در مورد حضور داشتن اعضای MSG  در جلسات MSG باید دقیق و جدی باشیم و به سکرتریت AEITI هدایت دادند که در جلسات بعدی حاضری را طوری ترتیب نمایند که وقت آمدن اشتراک کننده گان در آن نمایان گردد.

تمامی اشتراک کننده گان با این مطلب رضایت نشان دادند. بعد وزیر معادن و پطرولیم هدایت دادند که چنین یک پروسیجر کاری ترتیب گردد که در آن وقت آمد، وظیفه و مسوولیت کاری اعضا واضح گردد و بعد که ترتیب و تهیه این پروسیجر به گونۀ مکمل تمام گردید بعد با اعضای MSG  شریک ساخته شود تا یک رهنمود کُلی برای آنان باشد، وزیر صاحبه نیز افزودند که اگر کسی از اعضای MSG نمی توانند به جلسات حاضر شوند و یا نمی آیند پس استعفا دهند. جلالتمآب وزیر صاحبه معادن و پطرولیم نیز افزودند که اگر یکی از اعضای گروپ چند جانبه سه بار متعدداً در جلسات MSG  اشتراک نکند پس در مورد عضویت آن عضو، MSG تصمیم خواهد گرفت.

در پروسیجر کاری مذکور باید روشن ساخته شود که اعضای MSG در کدام و چه نوع جلسات اشتراک کنند، به کدام وقت حاضر شوند، به کدام ایمیل ها به چه شیوه پاسخ داده شود و به کدام نوع ایمیل ها پاسخ دادن حتمی است و مکالمات یک طرفه و دوطرفه باید چه گونه باشد.