تدویر میز گِرد برای انکشاف ظرفیت سهمداران ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان

نشست یک روزه  میز گِرد ظرفیت سازی به همکاری GIZ بتاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۹  در محوطۀ وزارت معادن و پترولیم برای گروپ چند جانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، وزارت معادن و پترولیم، وزارت مالیه، سازمانهای جامعه مدنی، سکتور خصوصی، نماینده گان اداره عالی تفتیش، اداره ملی اطلاعات و احصایه و وزارت تجارت و صنایع راه اندازی گردید.

نشست میز گِرد به منظور تقویت دانش اعضأ  در بارۀ معیار های ۲۰۱۹ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی و بحث در مورد نیازمندیهای سهمداران ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان بود، همچنان افزایش مؤثریت مشارکت آنان، مُهیا ساختن توصیه ها در مورد به خاطر نشان ساختن نیازمندیهای سهمداران ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان و بهبود بخشیدن به مشارکت و مالکیت تطبیق ابتکار شفافیت صنایع استخراجی در کشور.

نشست مذکور توسط معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم رسماً افتتاح گرید و به همه اشتراک کنند گان خوش آمدید گفتند و افزودند که امید است تا این نشست باعث تقویت مشارکت سهمداران ابتکار شفافیت صنایع استخراجی در این پروسه گردد. بعد از افتتاح رسمی این نشست، هماهنگ کننده ملی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان آقای حشمت الله سائس در مورد به معیار های ۲۰۱۹  ابتکار شفافیت صنایع استخراجی به اشتراک ورزیده گان پریزنتیشن ارائه نمود و تغییراتیکه در معیار های جدید سال ۲۰۱۹ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی وارد گردیده به اشتراک کنند گان تشریح داد. متعاقباً آقای سائس در مورد به نتایج راپور ششم مقایسه ارقام ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان که بتاریخ ۳۰ جون ۲۰۱۹ پخش گردیده بود پریزنتیشن ارائه نمود.

پس از آن، آقای شیرزی پریزنتیشنی را به نماینده گی از GIZ ارائه نمود، مطابق به پریزنتیشن آقای شیرزی شرکت کنندگان به ابزار و تکنیک های مورد نیاز برای ارزیابی توسعه ظرفیت سهمداران ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان معرفی گردیدند، این شامل شناسایی چالش های موجود در سکتور استخراجی و اینکه چگونه به این چالش ها رسیدگی صورت گیرد، همزمان تعدادی از پیشنهادات در بارۀ اینکه چگونه سهمداران ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان میتوانند بالای چالش های موجوده غالب گردند و خلأ ها را بردارند و به مشارکت خویش در تطبیق EITI در افغانستان بهبود بخشند ارائه گردید.

بعد از پریزنتیشن، بحث های گروپی برگزار شد که در آن هر شرکت کننده با تخصص خاص در گروپ ها قرار گرفتند تا در مورد نیازها و ظرفیت هایکه آنان جهت غالب شدن در مقابل چالش های موجوده در عرصه تطبیق EITI با آن روبرو اند بحث و گفتگو نمایند. گروپ های کاری در وقت بعد از ظهر ایجاد گردیدند، و تمرکز آنان بالای آموخته ها از مشارکت ملی، ایجاد اقدامات مؤثر و ارائه مجموعه ای از توصیه ها در حالیکه تمرکز بر این که چگونه میتوانند بطور مؤثر در ایجاد موقعیت های متقابل و هماهنگی بهتر کار کنند، متمرکز شده بود.

بررسی/ گفتگو در مورد نکات آموخته شده و در مورد نقشی را که ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان و تمویل کنندگان مالی یا دونر ها میتوانند بازی نمایند. با انجام دادن یک ارزیابی نهایی روز کاری این نشست به اختتام پیوست.

کُلاً نشست میز گِرد یک فرصت خوب برای همه اعضأ بود تا آنان نظریات / پیشنهادات و خواسته های خویش را بطور آزادانه بیان نمایند، که نتیجتاً  باعث تطبیق مؤثر EITI در افغانستان خواهد گردید.