پریزنتیشن به اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط و زیست

 

سکرتریت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) مورخ ۹ عقرب ۱۳۹۸ یک ورکشاپ یک روزه را برای اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست شورای ملی دایر نمود. در ورکشاپ متذکره در باره سه مورد کلیدی از قبیل تاریخچه AEITI در افغانستان و نحو اجرآت آن٬ ستندردهای بین المللی EITI و مقتضیات آن٬ و همچنان یافته های مفتش مستقل از آخرین گزارش AEITI (گزارش ششم) و پیشرفت ها و دست آورد های گروپ چند جانبه AEITI معلومات ارائه گردیده و مورد بحث و گفتگوی اعضای کمیسیون متذکره صورت گرفت.