بحث روی معیارهای AEITI با دوصد تن از محصلین و استادان ولایت هرات

در ولایت هرات با بیشتر از ۲۰۰ تن محصلین و استادان پوهنتون جامی روی ارزش، معیار ها، کار و فعالیت های AEITI بحث صورت گرفت. همچنان جزیات و سفارشات راپور پنچم AEITI و معلومات در مورد معیارهای جهانی EITI  با آنان شریک ساخته شد. اشتراک کننده گان پافشاری نمودند که باید مالکین ذینفع قراردادیان معادن افشأ گردند، و تاکید نمودند که با عملی نمودن معیارهای جهانی EITI شفافیت در سکتور استخراجی افغانستان بوجود خواهد آمد.

طی سفر تیم آگاهی عامه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان یافته های راپور پنجم مقایسوی ارقام AEITI با استادان و محصلین به اشتراک گذاشته شد و به نظریات آنها در مورد نگرانی های موجود در بخش معادن گوش داده شد.

در مورد چگونگی روابط افغانستان با EITI به اشتراک کنندگان معلومات تفصیلی  ارایه گردید، و اینکه عملی نمودن معیارهای بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی در بخش استخراج معادن تا چه حدی باعث شفافیت میشود نیز بحث مباحثه صورت گرفت.  به گونۀ مثال از تعریف به وجود آمدۀ مالکیت ذینفع یادآوری شد که دولت افغانستان الی سال ۲۰۲۰ میلادی آنرا به گونۀ مکمل در سکتور استخراجی عملی خواهد نمود.  

به اشتراک کنندگان ورکشاپ گفته شد که افغانستان در تلاش آن است تا معیارهای بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را جامۀ عملی پوشاند تا بدین وسیله بتواند عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را بدست آرد، و حکومت افغانستان برای بدست آوردن همین هدف طی هشت سال گذشته آغاز به آوردن اصلاحات گسترده در بخش قوانین استخراج معادن و جمعآوری عواید از این سکتور را روی دست گرفته است.

به اشتراک کنندگان ورکشاپ بیان گردید که مطابق به معیارهای EITI مهم است تا مردم و جامعه مدنی در بخش معلومات کُلی در مورد سکتور استخراجی دخیل موضوع گردند که از جمله نمونه خوب آن میتوان از گروپ چند جانبه یا Multi Stakeholder Group  نام برد که دارای ۱۸ عضو میباشد و از آن جمله شش تن آن مربوط به جامعه مدنی است.

اشتراک ورزیدگان تأکید نمودند که حکومت افغانستان باید برای حفاظت از دُزدی شدن معادن خویش اقدامات جدی را روی دست گیرد و نیز کوشش بهتر و مؤثر تر برای کسب عضویت EITI نماید.

روی تعریف مالکیت ذینفع با اعضای ورکشاپ بحث صورت گرفت و گفته شد که اگر این موضوع در افغانستان روی کار شود یعنی عملی شود شفافیت در سکتور استخراجی بهتر و بیشتر خواهد شد و منفعت آن به مردم خواهد رسید. محصلین و استادان در حاشیه ای از سوالات ایشان افزودند که حکومت مرکزی و محلی باید در مورد فعالیت های استخراجی در ولایت هرات گزارشات تازه و زمان به زمان را پخش کند و آنرا همگانی سازد.

یافته ها و سفارشات راپور پنجم مقایسوی AEITI با محصلین و استادان شریک ساخته شد، که در آن به کار کردهای حکومتی و خصوصی در مورد استخراج معادن و عواید بدست آمده از سکتور استخراجی تحریر صورت گرفته است. یافته ها و سفارشات راپور مذکور از جانب اشتراک کنندگان مهم پنداشته شد و  از حکومت خواستند تا در عملی نمودن این سفارشات شفافیت را بشکل چشمگیرانه گسترده و مقوی سازد.

افغانستان هشت سال قبل از امروز جهت کسب عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی خودرا کاندید این ابتکار نمود. افغانستان برای بدست آوردن عضویت EITI کارهای زیادی را انجام داده است و فعلاً نیز در صدد آن است تا شرایطی مخصوص را که ابتکار شفافیت صنایع استخراجی جهت کسب نمودن عضویت این ابتکار تعیین نموده انجام دهد و به پایه ای اکمال رساند تا عضویت خویش را یقینی سازد.