برنامه آگاهی عامه برای جوامع مدنی در هرات برگزار گردید

سکرتریت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (AEITI) برنامه دو روزه آگاهی عامه را  به تاریخ ۲۵ و ۲۶ جدی ۱۳۹۸به کمک مالی دفتر GIZ در ولایت هرات برگزار نمود. در این برنامه موضوعات مهم مانند ستندردهای EITI و مقتضیات آن و پیشرفت افغانستان در تطبیق این ستندردها٬ گزارشات سالانه و تصویری (AEITI)٬ پورتال شفافیت و نظارت اجتماعی از معادن٬ اثرات محیط زیستی و شیوه های جلوگیری از آن به مشترکین ارائه گردید. در اخیر برنامه گروپ های کاری برای بررسی مشکلات در سکتور استخراجی٬ جوامع مدنی و دوایر ذیربط دولتی تشکیل گردیده و اعضای گروپ ها پیشنهادات خویش را جهت بهبود در سکتور استخراجی افغانستان ارائه نمودند