جلسه گروپ چند جانبه درمورد استخدام ریس سکرتریت AEITI

درجلسه ام اس جی  راپور کمیته برسی پروسه استخدام وتقرر رییس ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان شنیده شد و فیصله شد تا پست ریس سکرتریت دوباره به اعلان سپرده شود.

درکمیته مشخص شده برای ارزیابی ناصر تیموري، افضل شیرزاد و بشیر احمد اندیشه به حیث اعضا و  امان سلطانی به حیث ناظر و عبدالوحید خلیلی به نماینده گی سکرتریت به حیث تسهیل کننده دران اشتراک داشت .

به نماینده گی کمیته اقای اندیشه راپور تهیه شده ارزیابی پروسه استخدام ریس سکرتریت را پیش نمود. به گفته اقای اندیشه کمیته به تاریخ ۲۷ اگست ۲۰۱۸ در دفتر ودان جلسه نمودند و کمیته موظف همه اسناد تحریرشده  امتحان را ارزیابی نمودند، که درکل پروسه شفاف بوده ولی دربعضی موارد مسایل کوچک وجود داشت. به گفته وی  برای بعضی از اشخاص از یک تا چند نمبر کم و زیاد داده شده بود ولی درمجموع پروسه امتحان شفاف بوده و همه اعضای کمیته به شفافیت ان موافق میباشند.  وی گفت که بعد ازتکمیل مصاحبه از کاندیدان توسط یکی از اعضای پنل امتحان و مصاحبه مداخله صورت گرفته است.

بعد ازپیش نمودن راپور اقای حمید شیرانی گفت که ازجمله ۴ عضو پنل تنها اقای عاشق حسین سالارزی مخالف فرستادن افر برای شخص بدست اورنده نمره بلند بود  و مسلسل در جریان HRمداخله مینمود و خواستارارزیابی دوباره مصاحبه بود که این کار باعث به تعویق افتادن همه جریان افر دادن شد.  اقای شیرانی گفت که همه جریان مصاحبه ثبت شده  و فیصله پنل شفاف میباشد.

اما اقای سالارزی گفت که وی مداخله نه کرده  وفقط خواستار ارزیابی اسناد تحصیلی شخص اول و دوم شده که بعد بعد از چند روز در ایمیل به پنل و سکرتریت واضح شده که به شخص اول افر فرستاده شود و اگر مشکل باشد به شخص دوم افر داده شود.

در این جریان حبیب الرحمان ننگ از اقای شیرانی درخواست وضاحت درمورد فشار ها  شد که بالای اعضای پنل وارد شده بود.

اقای شیرانی درجواب گفت که بالای پنل از هیچ جانب فشار موجود نبود و اگر میبود انها توجه نمیکردند.  بعد از شنیدن این جریان ریس جلسه  وزیر صاحب معادن گفت که پست ریاست سکرتریت از تاریخ ۵ سپتامبر دوباره برای ۲ هفته اعلان شود. وی علاوه نمود که یک پنل جدید برای نظارت این پروسه تعین خواهد شد.

اما اقای شیرانی مخالفت خودرا با این تصمیم اظهار نمود و پیشنهاد نمود که برای جلوگیری از ضایع شدن وقت طبق راپور کمیته ارزیابی به شخص اول افر فرستاده شود. اما وزیر صاحب معادن گفت که موضوع بسیار حساس و پرسش برانگیز شده و به شمول وی بعضی ها در مورد این پروسه شک و تردید داریم و نمیتوانیم چنین کار را انجام دهیم.

اقای ننگ نیز بالای فیصله کمیته تاکید نمود و خواستار احترام به فیصله کمیته ارزیابی پروسه شد.

عبدالمتین گفت که انها از این پروسه نظارت نموده و پروسه جریان استخدام شفاف بوده و این کار باید به پایان برسد و همین امروز باید فیصله صورت گیرد و به شخص اول افر فرستاده شود.

معادن موضوع  را در میان اعضای MSG به رای گیری پیش نمود . رای گیری روی دوه موضوع شد اول کسانی که علاقمند فرستادن افر برای ۳ ماه دوره امتحانی  به شخص اول بودند ازمیان ۸ عضو حاضر ۳ نفر بود ولی ۵ تن باقی حاضر اعضای  MSG خواستار دوباره اعلان شدن پست رییس سکرتریت شدند.

براساس این رای گیری وزیر معادن به نماینده گی جلسه فیصله نمود تا پست متذکره دوباره از تاریخ ۵ سپتامبر برای ۲ هفته اعلان گردد و بلاخره در یک روز امتحان تحریری و مصاحبه اخذ شود و نتیجه نیز درهمان روز اعلان شود.  فیصله شد تا ۲ کمیته جدا ساخته شود که یکی ان امتحان را اخذ نماید و کمیته دومی مصاحبه را انجام دهد.

اقای شیرانی با این فیصله مخالفت شدید خودرا اظهار نمود و گفت که جریان پروسه استخدام شفاف بوده و در این جلسه MSG نه به فیصله کمیته ارزیابی و نه به پنل احترام صورت گرفت، برعکس به گفته وی هردو فیصله منحل شد و فیصله جدید صورت گرفت.

احسان الله شمسی نماینده بانک جهانی در جلسه گفت که این پروسه بسیار به تعویق افتاده و باید هرچه عاجل پروسه استخدام ریس سکرتریت به پایان رسیده و افر به شخص انتخاب شده فرستاده شود.  

موضوع دوم جلسه MSG بحث روی TOR  و پروسه تدارکات راپور ششم بود.

بصورت خلاصه عبدالوحید خلیلی گفت که  برای تهیه راپور ششم تنها یک شرکت اپلای نموده که براساس قانون تدارکات به یک کمپنی  پروسه انجام گرفته نمیتواند. اقای خلیلی گفت که در اول انها میخواستند براساس میتود QCBS  یا رقابت ازاد پروسه تهیه راپور ششم به پیش برده شود ولې با یک شرکت چنین کار صورت گرفته نمیتوانند. ولی بعد ازبحث روی این موضوع با بانک جهانی و تدارکات وزارت مالیه انها بادرنظر داشت کمی وقت و عدم علاقمندی شرکتهای در پروسه رقابت ازاد  انها پیشنهاد نمود تا براساس میتود CQS پروسه به پیش برده شود. جلسه نیز فیصله نمود تا با درنظر داشت مسایل مطرح شده پروسه تدارکات راپور ششم براساس میتود CQS انجام شود.

برای پیشبرد امور تدارکاتی برای راپور ششم کمیته ۳ نفری تشکیل شد که اقای حبیب الرحمان ننگ به نمایندگی جامعه مدني، رامین راهی به نمایندگی سکتور خصوصی اعضای این کمیته بوده و شخص سوم توسط وزارت معادن معرفی خواهد شد.