محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم: شورای ملی منحیث قوه مقننه، میتواند وزارت معادن و پترولیم را در بخش قانونگذاری و نظارت از تطبیق آن، همکاری نماید

جلسه هماهنگی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI)‌ و کمیسیون منابع طبیعی شورای ملی تحت ریاست محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم امروز ۱۳ جوزا ۱۴۰۰به صورت حضوری و انلاین تدویر یافت.
دراین جلسه، معین پالیسی و برنامه ها، رئیس و اعضای کمیسیون منابع طبیعی و همکاران داخلی و بین المللی AEITI٬ GIZ٬ و بانک جهانی اشتراک داشتند.
در جلسه محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم ضمن خیر مقدم گفتن به اشتراک کننده گان گفت: شورای ملی منحیث قوه مقننه، میتواند وزارت معادن و پترولیم را در بخش قانونگذاری و نظارت از تطبیق آن، همکاری نماید.
در این جلسه معلومات مقدماتی در باره پروسه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، همکاری تمویل کنندگان و سهمداران بین المللی از جانب مسوولین AEITI به اشتراک کننده گان ارائه گردیده ودر مقابل هماهنگی بیشتر سهمداران جهت بهبود حکومتداری سکتور استخراجی مطرح گردید.
در اخیر جلسه، رهبری وزارت معادن و پترولیم به نمایندگی AEITI و اعضای کمیسیون منابع طبیعی شورای ملی به نمایندگی شورای ملی همکاری‌های همه جانبه خویش را جهت مدیریت شفاف و حسابده سکتور صنایع استخراجی و نظارت از حکومتداری خوب تعهد سپردند.