وزارت معادن و پترولیم تفاهم نامه های همکاری با ۹ نهاد مختلف را به امضأ رساند

وزارت معادن و پترولیم جهت بهبود بخشیدن، هماهنگی بیشتر و مستحکم ساختن ارتباطات این وزارت تفاهم نامه های مختلف کلیدی را با چهار بخش – سکتور خصوصی، مُحیط زیست، جامعه اکادمیک و جامعه مدنی به امضأ رساند.

هدف اساسی امضای این تفاهمنامه‌ها:

 • تقویت وگسترش همکاری بین طرفین جهت بلند بردن سطح آگاهی عامه، تامین شفافیت، حساب دهی و مشارکت همکاری در مورد استخراج قانونی معادن
 • حمایت و جذب سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه صنایع استخراجی؛ شناسایی چالش‌ها، فرصت‌های موجود در صنایع استخراجی کشور از طریق همکاری‌های مشترک
 • ایجاد میکانیزم مؤثر در زمینه همکاری با وزارت معادن و پترولیم و ارگان‌های امنیتی به منظور جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن
 • همکاری در تدویر برنامه‌های آگاهی‌دهی پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های موجود در سکتور صنایع استخراجی کشور
 • همکاری در تهیه و نشر گزارش‌های سالانه در مورد فعالیت‌های استخراجی معادن درکشور
 • پشتیبانی از فعالیت های طرفین در پروسه‌های مختلف استخراج معادن و سکتور خصوصی
 • عقد قراردادها درمطابقت به قانون و مقرره معادن جهت همکاری در راستای هماهنگی و حمایت‌های لازم
 • حمایت از سکتور صنایع استخراجی و پروسس معادن مطابق قوانین و طرزالعمل‌ها
 • اصلاح مقرره‌ها، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌ها برای حمایت بیشتر سرمایه‌گذاران
 • ایجاد فرصت‌‌های شغلی برای شهروندان کشور
 • تامین نقش و مشارکت سکتور خصوصی در تطبیق پروژه های معادن
 • همکاری در تهیه و نشر گزارش های سالانه در مورد فعالیت های استخراجی معادن درکشور.

 

برای راپور مکمل به لنک پایین مراجعه نمایید:

http://aeiti.af/Content/Media/Documents/MoU-MoMPandotherEntities301202014124151458322570.docx