دعوت برای انتخابات گروپ چندجانبه - حوزه سکتور خصوصی

قابل توجه شرکت های محترم سکتور استخراجی !

 

طوریکه شما اطلاع دارید سکرتریت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI)‌ به تاریخ 17 جوزا 1399 شما را  از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک  AEITI برای درخواستی در انتخابات گروپ چند جانبه (MSG) دعوت نموده بود ، نظر به ملاحظات کمیته برگزاری انتخابات گروپ چند جانبه (MSG)، و فیصله کمیته مذکور  این پروسه دوباره به اعلام سپرده شد ولی متاسفانه ما نتوانستیم کاندیدا های واجد شرایط مطابق لایحه و طرزالعمل انتخابات را در دور دوم انتخابات دریابیم .

 

ضمیمه این ایمیل لست نهایی شرکت های ذیدخل که از مرا جع مختلف جمع آوری گردیده اند با شما شریک میشود و از شما صمیمانه تقضا به عمل میاید تا معلومات (ذیل) شرکت های بیشتر (که در سکتور معادن فعالیت دارند) را  الی تاریخ 29 اسد 1399 با ما شریک سازید.

 

۱ - نام و شماره جواز شرکت :

۲ - نام شخص ارتباطی:

۳ - شماره شخص ارتباطی:

۴ - ایمیل آدرس شخص ارتباطی:

۵ - ولایت / آدرس دفتر شرک

 

امید واریم ما را در برگزاری یک انتخابات شفاف یاری رسانده ممنون سازید. 

 

با احترام 

سکرتریت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI)‌

ایمیل : aeitifb@gmail.com

تلیفون: 009379504015

صفحه ویبسایت:‌ http://aeiti.af/en

صفحه فیسبک: https://www.facebook.com/AEITI