کار ترتیب راپور ششم ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان آغاز گردید

در نشست کنونی گروپ چند جانبه MSG فیصله صورت گرفت که کار مقدماتی بر ترتیب راپور ششم ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در پیوند به عواید معادن الی ختم سال جاری آغاز گردد.

گروپ چند جانبه MSG بر چوکات جدید برای راپور ششم توافق نموده و اضافه نمودند که توصیه های راپور گذشته نیز باید در راپور جدید ارزیابی و گنجانیده شود. منظور از جاگزین ساختن و ارزیابی پیشنهادات و توصیه های گذشته در راپور جدید این خواهد بود تا آشکار شود که به آنها رسیده صورت گرفته یا خیر و اگر صورت گرفته تا کدام حد و به کدام نقاط آن تا به حال اشاره صورت نگرفته.

در نشست مذکور همچنان فیصله صورت گرفت که جهت ترتیب راپور ششم موضوع انتخاب شرکت باید به اعلان گرفته شود، متعاقباً بحث گردید که در راپور جدید باید تعداد شرکت های استخراجی آشکار گردد.

اعضای گروپ چند  جانبه  بر موضوع مطالعات محدود مقدماتی یا limiting scoping study نیز توافق همه جانبه نمودند و اینکه راپور ششم بر اساس چوکات همین مطالعه ترتیب گردد.