ورکشاپ مفتش مستقل در مورد الگو/نمونه راپور دهی به شرکتها

ورکشاپ در وزارت معادن و پطرولیم تحت رهبری معین صاحب پالیست معادن و پطرولیم راه اندازی شد.

پریزنتیشن در مورد توسعه راپور ششم EITI افغانستان از جانبه نماینده مُفتش مستقل راه اندزای گردید، طی آگاهی دهی و ارائه معلومات به اعضأ و نماینده گان شرکتهای استخراجی ایشان افزودند، مفتش مستقل در حال جمع معلومات است، مقصد از راه اندازی ورکشاپ امروزی این بود تا در مورد توسعه راپور به شما معلومات داده شود و نیز الگو/نمونه های راپور دهی با شما شریک ساخته شده مورد بحث و تأیید گروپ چند جانبه صورت گیرد تا شرکت ها بدانند که چگونه این نمونه های راپور دهی را خانه پُری کنند. در آغاز ارائه یا پریزنتیشن یک دید کُلی و معرفی جامع در مورد EITI به اشتراک کننده گان ارائه گردید، اینکه نحوه کار EITI چیست و به کدام گونه معلومات در مورد یک کشور نیاز دارد تا  شرایط EITI را براورده سازد. این به دنبال توسعه هایست که IA در خصوص تولید راپور ششم EITI افغانستان انجام داده است. معیاد زمانی با مشترکین شریک ساخته شده است، و چنین میباشد که الگو/نمونه های راپور دهی به تاریخ 4 اپریل 2019 به شرکت ها و ادوار دولتی  ارسال میگردد، بعد بتاریخ 17 اپریل 2019 جمع آوری خواهند شد، که در کُل 10 روز وقت را مُهیا میسازد تا این نمونه های راپوردهی خانه پُری گردند و آنرا به مفتش مستقل ارسال نمایند، تا مفتش مستقل بتواند پیش نویس آنرا الی ختم ماه می 2019 تهیه نموده و جهت تأیید به گروپ چند جانبه ارسال کند.

مطابق به گفته های نماینده مفتش مستقل، پروسۀ توسعه دارای شش مرحله است – فیز یا مرحله آگاهی عمومی و برنامه ریزی، محدوده مطالعه، ظرفیت سازی، جمع آوری معلومات، تجزیه و تحلیل و بررسی تفاوتها و آخرین مرحله تکمیل و راپور دهی. راپور مذکور همچنان معلومات در مورد مالکیت ذینفع و اشخاصیکه وابستگی سیاسی دارند را نیز دارأ خواهد بود، همچنان پیشرفت کشور از نظر انطباق با معیارهای EITI بشمول نظریات  قبلی اعتبار دهی.

ارائه نمودن معلومات در مورد روش قابل ملاحظه، ایشان گفت: گروپ چند جانبه روی این مورد بتوافق رسیده است که آن عده از شرکتهایکه مجموعه پرداخت های شان 20 میلیون افغانی و یا بیشتر از 20 میلیون است و جریانات عایداتی شان 100 میلیون و یا هم بیشتر از 100 میلیون است تحت مقایسه ارقام صورت خواهید گرفت. مفتش مستقل همچنان موفقت نمود که محدودۀ مقایسه ارقام را با اضافه نمودن 6 شرکت دیگر که به گونه اتفاقی یا تصادفی انتخاب گردیده اند را نیز تسویه نماید.

پس به اساس تصمیم گروپ چند جانبه، مفتش مستقل 14 شرکت را برای سال 1396 هجری شمسی مقایسه خواهد نمود و 12 شرکت را برای سال 1395 هجری شمسی تحت مقایسه قرار خواهد داد، که این کار باعث تحت پوشش قرار دادن تقریباً  90 فیصد کُل عواید دولت خواهد شد. آقای هیدی گفت: تصدیها در حدود 60 در صد مجموع عواید دولت از بخش استخراجی را تشکیل میدهد و  معلومات در مورد شان مهم پنداشته میشود پس به همین لحاظ وزارت معادن و پترولیم باید در مُهیا ساختن معلومات در این مورد بسیار دقیق باشد. تذکر داده شد که 25 در صد عواید تصدیها در امورات عملیاتی این بخش بمصرف رسیده و باقی 75 فیصد آن به بودجه دولت انتقال داده شده است. مفتش مستقل سهم تخمینی  سکتور استخراجی در تولید ناخالص داخلی، عواید دولت، صادرات و بکار گماری را چنین بیان داشته است 0.9 فیصد، 3.9 فیصد، 5.4 فیصد و 0.2 فیصد

در جریان تشریح خانه پُری الگوهای راپور دهی آقای هیدی بیان داشت، تمام ساحات الگوی راپور دهی باید خانه پری شود و نیز ایشان اشاره نمودند که معلومات خواسته شده در این الگوها بسیار واضح و عام فهم میباشد. آقای دانشور که فوکل پوانت تصدیها و وزارت معادن و پترولیم به مفتش مستقل میباشد، از IA پرسید، فرض کنین اگر تعدادی از شرکت ها مصارف اجتماعی خویش را به وزارت معادن و پترولیم تادیه کرده باشند پس در آن صورت چه باید کرد ؟ در پاسخ به این سوال آقای هیدی گفت: تمام پول و پرداخت ها باید درج الگوهای راپور دهی گردد یعنی هر چه که باشد.