بحث روی شفافیت صنایع استخراجی درپنج ولایت شمال کشور

 

معلومات در مورد فعالیت ها و عملکرد های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان و نیز جزیات راپور پنجم با نمایندگان حکومتی، سکتور خصوصی و جامعه مدنی پنج ولایت شمال کشور شریک شد.

در این ورکشاپ یک روزه که از جانب GIZ تمویل گردیده بود، در مورد توانایی های معادن افغانستان، استخراج، عواید از آن و نیر بر بودن شفافیت در این عرصه گفتگو صورت گرفت و در این موارد به اشتراک کننده گان معلومات همه جانبه ارایه گردید. همچنان در مورد اصلاح در قوانین معادن کشور و بعد آنرا در قوانین معادن جاگزین کردن، و در مورد تعریف مالکیت ذینفع نیز معلومات با اشتراک ورزیدگان شریک ساخته شد.

به اشتراک کننده گان در مورد کوشش های دولت در زمینه مشخص ساختن یک قانون یا مقرره دقیق در مورد مالکیت ذینفع معلومات داده شد. و نیز به سهم داران ورکشاپ گفته شد که دولت افغانستان میکُشد تا الی سال ۲۰۲۰   میلادی تمامی معلومات دارندگان قرارداد های معادن را ثبت نموده منتشر سازد. پیشرفت هایکه در این عرصه صورت گرفته با اشترک کنندگان شریک ساخته شد، و نیز فورم ثبت معلومات آن اشخاصیکه از قرارداد معادن مستفید میشوند و یا هم خود دارای قرارداد معادن هستند و مکلف اند که فورم ثبت معلومات را خانه پُری کنند با اشترک ورزیدگان ورکشاپ شریک ساخته شد، که فورم مذکور بر صفحه انترنتی وزارت معادن و پطرولیم پخش خواهد شد.

آن عده از کارکنان جامعه مدنی و سکتور خصوصی از ولایات بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و بغلان به این ورکشاپ دعوت شده بودند که در بخش معادن کارمیکنند.

در این ورکشاپ یکروزه نمایندگان ریاست های معادن ولایت متذکره نیز سهم داشتند که آنها تجارب، معلومات در مورد معادن ولایت خویش و نیز مشکلات خویش را با دیگران در ورکشاپ شریک ساختند. آنها خواستار این شدند که دارایی های زیر زمینی افغانستان باید به گونۀ شفاف قسمی استخراج گردد که به ملت فایده آن برسد و همه شهروندان کشور از آن مستفید گردند. تمام اشتراک ورزیدگان در ورکشاپ مطالبه نمودند که ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان فعالیت های خویش را با دولت گسترش دهد تا از ضایع شدن عوایدیکه از بخش معادن بدست میآید جلوگیری صورت گرفته و افغانها از آن به گونۀ درست مستفید شوند.

یک روز قبل از این ورکشاپ در ولایت بلخ، به تعدادی از کارمندان طبقه اناث ریاست معادن بلخ و ادارۀ تفحصات آن ولایت در مورد فعالیت های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان معلومات ارایه گردید و نیز در مورد جزیات راپور پنجم مقایسه ارقام ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان به آنها معلومات داده شد، که تعداد این کارمندان زن به بیش از ۲۰ نفر میرسید.