جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد.

در جلسه امروز کمیته، طرح مقرره امتیازات فعالیت ساحوی کارکنان وزارت معادن و پترولیم و طرح قانون اداره عالی بررسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای جلسه نخست طرح مقرره امتیازات فعالیت ساحوی کارکنان وزارت معادن و پترولیم را که از جانب این وزارت به جلسه ارائه شد، مورد بحث و بررسی قرار داد که سرانجام پس از ارائه دیدگاه های اعضای جلسه در خصوص شکلیات و محتوای آن، طرح یاد شده مورد تأیید قرار گرفت.

این طرح مقرره به منظور تعیین اندازه امتیاز فعالیت های ساحوی و تشویق کارمندان این وزارت در فعالیت های ساحوی تهیه و تنظیم شده است.

همچنین فیصله شد که طرح مقرره امتیازات فعالیت ساحوی کارکنان وزارت معادن و پترولیم توسط ادارات مسئول به منظور طی مراحل بعدی به کابینه حکومت ارائه گردد.

در جلسه امروز کمیته قوانین، طرح قانون اداره عالی بررسی نیز به بحث گرفته شد. این طرح قانون به هدف تنظیم امور مربوط به بررسی عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی، تأمین شفافیت در استفاده مناسب از وجوه مالی و دارای عامه، تأمین شفافیت و حسابدهی در عملکرد ادارات دولتی، تنظیم امور مربوطه به تشکیل، وظایف و صلاحیت های اداره عالی بررسی و تأمین حقوق و مکلفیت های مراجع تحت بررسی تدوین شده است.

رئیس و اعضای جلسه کمیته قوانین، به تفصیل دیدگاه های خویش را در مورد چگونگی تنظیم، شکلیات و محتوای این طرح قانون و همچنین نحوۀ تطبیق آن بیان داشتند.

پس از طرح مباحثی که توسط اعضای جلسه راجع به این طرح مطرح شد فیصله گردید که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، وزارت مالیه، شورای امنیت ملی، اداره عالی بررسی، اداره شفافیت و دیگر ادارات ذی ربط به ریاست وزارت عدلیه بار دیگر طرح قانون مذکور را مورد بررسی قرار داده و جهت تایید به کمیته قوانین ارائه کنند.