با اعضای جامعه مدنی و سکتور خصوصی ۵ ولایت موضوع مالکیت ذینفع بحث شد

تعداد از اعضای جامعه مدنی، وسکتور خصوصی ولایت های کابل، لوگر، پروان ، کاپیسا و میدان وردگ در ورکشاپ یک روزه اشتراک نمودند که توسط ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان AEITI دایر و روی موضوع مالکیت ذیفع بحث صورت گرفت. علی رضا جعفری مشاور حقوقی و پالیسی معینیت اداری وزارت معادن به اشتراک کننده گان ورکشاپ درمورد ضرورت داشتن مقرره مشخص در مورد مالکیت ذینفع در سکتور معادن درافغانستان و پیشرفتهای صورت گرفته در این بخش توسط وزارت معادن  معلومات همه جانبه را به اشتراک کننده گان ایرایه نمود. وی تصریح نمود که وزارت معادن متعهد است تا بر اساس معیار های AEITI  تا سال ۲۰۲۰ یک مقرره مشخص را در مورد مالکیت ذینفع در بخش معادن داشته و در قانون معادن این موضوع را نیزجابه جا سازند.

بعد از واضح شدن موضوع  مالکیت ذینفع اشتراک کننده گان ورکشاب خواستار کار بیشتر روی طرح مالکیت ذینفع شدند و تاکید نمودند که حکومت افغانستان باید برای شفافیت قرار دادها و عواید سکتور استخراجی گامهای جدی بیشتری را بردارد.

حکومت افغانستان از سال گذشته میلادی در این مورد کوشش ها را اغاز نموده تا براساس خواست های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی شفافیت در بخش معادن و عواید سکتور استخراجی را افزایش دهد. در این اواخر گروه چند جانبه MSG  تعریف مالک ذینفع  را تایید نمود وتلاش میشود تا در قانون معادن  نیز این موضوع شامل ساخته شود.

 BO یا مالکیت ذینفع تاثیر مستقیم بر شفافیت در بخش معدن دارد که در واقع تمام جنبه های قرارداد های معادن را نشان می دهد. یکی از اهداف اصلی BO این است که کسانی که مایل به کار در سکتور استخراجی هستند و میخواهند که از آن   بهره مند شوند، را نشاندهی میکند.

در این ورکشاپ روی فعالیتها و مفادات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان نیز بحث صورت گرفت. اشتراک کننده گان نیز علاقه خویش را در قبال این ابتکار (AEITI) آشکار نمودند و سوالات متعددی در مورد شفافیت معادن در افغانستان پرسیدند. به سوالات اشتراک کننده گان توسط بخش اگاهی عامه سکرتریت AEITI پاسخ داده شد و معلومات همه جانبه در مورد فعالیت ها و مفادات این ابتکار در افغانستان نیز برای ایشان با تفصیل بیان گردید.

اشتراک کننده گان موجودیت و بودن این ابتکار در افغانستان را بی انتها مهم و ارزنده پنداشته و خواستار هر چه بهتر این ابتکار گردیدند.