۴۹همین جلسه گروپ چندجانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان برگزار گردید

تحت ریاست محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم، ۴۹همین جلسه گروپ چندجانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) برگزار گردید.

در این جلسه، ضمن هیئت رهبری و اعضای وزارت معادن و پترولیم، نمایندگان وزارت مالیه، اعضای جدید و اسبق گروپ چندجانبه، اعضای سازمان بین المللی ابتکار شفافیت EITI و نمایندگان بانک جهانی و اعضای سکتور خصوصی و جامعه مدنی به گونه حضوری و از طریق ویدیوکنفرانس اشتراک داشتند.

محمد هارون چخانسوری، وزیر معادن و پترولیم در سخنرانی اش گفت: خوشحالم که ۴۹همین جلسه گروپ چندجانبه با اشتراک اعضای جدید، برگزار می گردد. امیدوارم با اشتراک فعال ایشان، شرایط سازمان بین المللی ابتکار شفافیت که برای حفظ عضویت افغانستان لازمی می باشد، انجام نماییم.

محمد هارون چخانسوری گفت: تعدادی از اعضای گروپ، در جلسات گروپی اشتراک قناعت بخش نداشتند و بعضی ادارات هم در پروسه AEITI همکاری لازم انجام نه داده اند. ما از تمام ادارات که در این پروسه اشتراک دارند، جداً تقاضا می کنیم تا در پروسه های راپورسازی و اعتباردهی AEITI همکاری همه جانبه نمایند. همچنان، از اعضای منتخب دورۀ جدید جداً تقاضا میکنیم تا در تمام جلسات اشتراک داشته باشند. برای اینکه در آینده از موانع جلوگیری شود، به سکرتریت هدایت داده می شود تا راپور حاضری 6 ماهه اعضاء را ترتیب نمایند تا در پرتو لایحه وظایف، درمورد اعضای غیرحاضر تصمیم اتخاذ گردد.

قابل یادآوریست که در جریان این جلسه پیشنهاد تمدید راپور هفتم استندرد EITI، تفتش حسابات مالی تصدی های مربوط و تشکیل گروپ های جدید MSG مورد بحث قرار گرفت