برگذاری ورکشاپ بررسی داخلی AEITI

ورکشاپ چهار روزه بررسی داخلی گروپ چند جانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI-MSG) برای رفع تعلیق عضویت افغانستان مورخ ۱۳ عقرب ۱۳۹۸ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی  به کمک مالی دفتر GIZ برگذار گردید. در این ورکشاپ دو گروپ هیئت افغانی که یکی آنرا معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم و دومی آنرا رئیس کمیته منابع طبیقی شورای ملی رهبری مینمودند اشتراک داشتند. همچنان شرکای ذیدخل AEITI مانند بانک جهانی٫ دفتر GIZ مشاورین اتحادیه اروپا و بانک جهانی٬‌ کارمندان سکرتریت بین المللی EITI، نمایند USAID و مفتش مستقل تهیه کننده گزارش ششم AEITI نیز اشتراک ورزیدند.

هدف اساسی ورکشاپ بررسی چگونگی تطابق با ستندردهای EITI و تعین ضرب العجل برای درخواست رفع تعلیق عضویت افغانستان بوده و مسائل مانند افشاء سازی قراردادها و پروسیجرهای آن٬ معاملات بین دولت و تصدی ها٬ ارقام تولید و صادرات صنایع استخراجی و بهبود در قسمت تطبیق ستندردهای EITI مورد بحث قرار خواهند گرفت.

همچنان توقع میرود تا ورکشاپ متذکره برای رفع تعلیق عضویت افغانستان زمینه را مساعد ساخته و سطح دانش مشترکین را افزایش دهد.