شریک ساختن معلومات در مورد AEITI با ده ها کارمندان مستوفیت هرات

تیم آگاهی عامه ابتکار شفافیت صنایع اسخراجی افغانستان AEITI از ولایت هرات باستان دیدار به عمل آوردند، تیم  AEITI در دیدار خویش با محترمه خانم فایقه علیزاده مستوفی جدیدالتقرر ولایت هرات در مورد دادن معلومات به کارمندان مستوفیت هرات در مورد معیارهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی EITI تشکری نمود. مستوفی هرات نیز وعده سپرد که در بخش عواید استخراجی به شفافیت بیشتر توجه خواهد نمود. طی یک ورکشاپ از جانب تیم آگاهی عامه AEITI به تعداد ۵۰ تن از کارمندان این اداره در مورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان AEITI و در مورد معیارهای EITI معلومات همه جانبه داده شد که در برخه از جلسه شخص مستوفی نیز سهم گرفت.

مستوفی هرات وعده سپرد که ایشان با  AEITI در مورد هر گونه معلومات وابسته به معادن همکار خواهد بود، و نیز به کارمندان مستوفیت هدایت داد که معلومات در مورد عواید بدست آمده از بخش معادن را همه گانی سازند. کارمندان مستوفیت هرات گفتند: ما در این ولایت ۲۳ قرارداد فعال در بخش معادن داریم که برخی از آنان تا به حال نیز مالیه و جریمه های خویش را پرداخت ننموده اند.  

تیم AEITI در مورد معادن ولایت هرات به اشتراک کنندگان ورکشاپ معلومات مخصر ارایه نمودند، و از طرف دیگر معلومات در مورد جزیات راپور پنجم مقایشه ارقام ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان نیز با ایشان شریک ساخته شد. همچنان به مشترکین ورکشاپ گفته شد که معلومات همه جانبه در مورد فعالیت های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان و راپور های مقایسوی در صفحه انترنتی این ابتکار موجود میباشد. همزمان در مورد تعدادی از قرارداد های معادن که در صفحه انترنتی وزارت معادن و پطرولیم موجود است و در مطابقت با معیارهای EITI میباشد نیز به اشتراک کنندگان ورکشاپ معلومات داده شد و برای ایشان گفته شد که به همۀ این معلومات دسترسی وجود دارد.

از جانب تیم آگاهی عامه AEITI به کارمندان مستوفیت ولایت هرات گفته شد که جمعآوری عواید از بخش استخراجی و عملی نمودن معیارهای EITI یک امر مهم میباشد، و مهم است تا معلومات در مورد فعالیت های استخراجی و عواید بدست آمده از بخش استخراج با جوامع مدنی شریک ساخته شود.

منابع طبیعی افغانستان ستون فقرات این کشور پنداشته میشود. اداره ناسا (اداره مطالعات فضایی) امریکا میگوید که  افغانستان زیر زمین به ارزش بیشتر از ۳ تریلیون دالر منابع طبیعی دارد، و استخراج این معادن یا منابع طبیعی میتوان افغانستان را به یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مبدل سازد.

دولت افغانستان می خواهد منابع طبیعی خود را به سطح وسیع و گسترده به بهره برداری گیرد و انتظار دارد که در ۱۵ سال آینده در حدود ۳ میلیارد دالر امریکایی درآمد از این مورد کسب کند. اما باید گفت که در حال حاضر درآمد از این ناحیه مصادف به صفر است. جمع آوری عواید معادن نیاز به دو کتله مهم دارد، یکی شفافیت و دوم عملی سازی معیارهای جهانی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی یا EITI.