ورکشاپ رهنمودی AEITI برای خبرنګاران

کابل، 17 حوت 1398

کارگاه رهنمود برای خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور در خصوص شیوه‌ی کار استفاده از سیستم‌های آنلاین (پورتال شفافیت) و چگونگی دریافت اطلاعات مؤثق از بخش‌های کاری وزارت معادن و پترولیم با اشتراک شماری از خبرنگاران و تمویل مالی دفتر GIZ برگزار شد.

در این کارگاه وضعیت پروژه‌های فعال از طریق سیستم آنلاین [پورتال شفافیت معادن] برای خبرنگاران رهنمایی شده و گام‌های موثر رسیدن به شفافیت از طریق معیارات ستندرد بین‌المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) به معرفی گرفته شد.

اشتراک کنندگان با ارائه نظریات، پیشنهادات و انتقادات در خصوص دسترسی خبرنگاران به اطلاعات ابراز نظر نموده و خواهان همکاری بیشتر در زمینه شدند.