ورکشاپ آگاهی عامه برای نمایندگان جوامع مدنی برگزار شد

 

این ورکشاپ به کمک مالی دفتر GIZ به تواریخ ۱۰ و ۱۱ قوس ۱۳۹۸ در شهر کابل برگزار گردید که به تعداد ۴۵ تن نمایندگان جوامع اشتراک ورزیدند. موضوعات مهم مانند معرفی عمومی AEITI و چگونگی نظارت سکتور معادن توسط گروپ چند جانبه (MSG)‌٬ تشریح انفوگرافیک گزارش ششم AEITI ٬ نظارت اجتماعی از معادن٬‌ ستندردهای EITI ٬ اثرات محیط زیستی و اجتماعی معادن٬‌مسئولیت جوامع مدنی در قسمت نظارت از معادن برای مشترکین ارائه گردیده و همچنان مشترکین برنامه چالش ها و پیشنهادات خویش را طی گروپ های کاری به دولت٬‌ کمپنی های استخراجی و جوامع مدنی ارائه نمودند.