AEITI نشست MSG و مرور انفوگرافیکی ګزارش ششم برگزار کرد

 AEITI نشست یک روزه MSG و مرور انفوګارفکی ګزارش ششم را در تاریخ 29 نومبر 2019 در هوتل پارک استار با حمایت از سازمان GIZ برگزار کرد. این جلسه برای بحث در مورد موضوعات برجسته فعلی درباره اعتبار سنجی AEITI ، انفوګرافکس راپور ششم و برنامه اقدام و انتخابات آینده MSG که به احتمال زیاد در سه ماهه اول سال 2020 برگزار می شود تشکیل شده بود.

این جلسه از ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 4 بعد از ظهر به سرپرستی معاون پالیسی وزارت معادن و پطرولیم به پایان رسید. اعضای MSG در ادامه این جلسه ، نكات توافق شده قبلی را مورد بررسی قرار دادند ، همچنین در مورد موضوعاتی از جمله میکانیسم نظارت و راهبرد اصلاحات وزارت معادن و پطرولیم،راپور خود ارزیابی دبی ، تفتیش تصدیها(SoEs) ، ستراتیژی ارتباطات AEITI و تبادل نظر در مورد سیستم اعتراض ، ارزیابی تأثیر سالانه AEITI در بخش سکتور معادن از طریق افشای منظم ، روش درخواست عضویت AEITI MSG برای سازمانهای داخلی و خارجی ، هزینه های نیمه مالی ، یافته های گزارش ششم AEITI و اعتبار دهی آینده و سایر مباحث مربوطه دستور کار اصلی  44 مین نشست MSG بود.

در پایان ، انفوګرافکس AEITI  نگاشت ارائه شد که در آن شرکت کنندگان متن آن را مرور کردند و به طور مفهومی مورد بررسی قرار گرفتند و نظرات خود را برای بهبود آن به اشتراک گذاشتند. قرار است جلسات آینده MSG در ماه دسامبر برگزار شود كه اعضای MSG اقدامات جلسه فعلی و همچنین تهیه برنامه آینده را ارزیابی كنند.