تدویر نشست گروپ چند جانبه توسط ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان AEITI برای مرور بر مسودۀ راپور ششم مقایسه ارقام AEITI

سه شنبه: ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان نشستی یکروزه را جهت مرور مسودۀ راپور ششم مقایسه ارقام AEITI  برگزار نمود. نشست مذکور فرصتی را به سهم داران مُهیا ساخت تا آنان دیتا یا معلومات را که به مُفتش مستقل یا IA  تحول داده بودند تحت بررسی قرار دهند. در این نشست پنج گروپ ساخته شده بود و به هر گروپ ساحۀ از مسودۀ نخست راپور ششم AEITI جهت بررسی و مرور سپرده شده بود.

لازم به ذکر است که پیش نویس نخست این راپور قبلاً با شرکت کنندگان قبل از نشست MSG در تاریخ ۱۰ جون ۲۰۱۹ به اشتراک گذاشته شد که در آن تصمیم گرفته شد که یک نشست  برای بررسی پیگیری باید به اعضای MSG و سایر سهامداران تنظیم شود، تا فرصت برای بررسی و مرور معلومات را که به IA  ارائه شده  در یک محیط اختصاصی ایجاد نماید. اشتراک کنندگان این نشست شامل اعضای گروپ چند جانبه، جوامع مدنی، سکتور خصوصی، ادارۀ احصایه مرکزی، وزارت محترم مالیه، وزارت محترم معادن و پترولیم، وزارت محترم تجارت و صنایع و اداره عالی تفتیش میباشند.

در اخیر این ورکشاپ، نظریات/ملاحظات که توسط هر پنج گروپ داده شد جمع آوری گردید. تمام این ملاحظات و نظریات به مُفتش مستقل یا IA ارسال میگردد تا آنرا در راپور شامل ساخته که باعث بهبود کیفیت راپور خواهد شد.

این گزارش در اواخر جون سال ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد، جایی که یک جلسه پیگیری MSG برای تایید گزارش و انتشار آن به صورت عمومی/عامه نیز برگزار خواهد شد.