اخبار

 • ورکشاپ مفتش مستقل در مورد الگو/نمونه راپور دهی به شرکتها

  ورکشاپ در وزارت معادن و پطرولیم تحت رهبری معین صاحب پالیست معادن و پطرولیم راه اندازی شد. پریزنتیشن در مورد توسعه راپور ششم EITI افغانستان از جانبه نماینده مُفتش مستقل راه اندزای گردید، طی آگاهی دهی و ارائه معلومات به اعضأ و نماینده گان...

 • شریک ساختن معلومات در مورد AEITI با ده ها کارمندان مستوفیت هرات

  تیم آگاهی عامه ابتکار شفافیت صنایع اسخراجی افغانستان AEITI از ولایت هرات باستان دیدار به عمل آوردند، تیم AEITI در دیدار خویش با محترمه خانم فایقه علیزاده مستوفی جدیدالتقرر ولایت هرات در مورد دادن معلومات به کارمندان مستوفیت هرات در مورد معیارهای...

 • بحث روی معیارهای AEITI با دوصد تن از محصلین و استادان ولایت هرات

  در ولایت هرات با بیشتر از ۲۰۰ تن محصلین و استادان پوهنتون جامی روی ارزش، معیار ها، کار و فعالیت های AEITI بحث صورت گرفت. همچنان جزیات و سفارشات راپور پنچم AEITI و معلومات در مورد معیارهای جهانی EITI با آنان شریک ساخته شد. اشتراک کننده گان پافشاری...

 • جلسه گروپ چند جانبه درمورد استخدام ریس سکرتریت AEITI

  درجلسه ام اس جی راپور کمیته برسی پروسه استخدام وتقرر رییس ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان شنیده شد و فیصله شد تا پست ریس سکرتریت دوباره به اعلان سپرده شود. درکمیته مشخص شده برای ارزیابی ناصر تیموري، افضل شیرزاد و بشیر احمد اندیشه به حیث...

 • درجلسه ام اس جی روی تاخیر پروسه استخدام ریس سکرتریت AEITI بحث شد

  جلسه مذکور با سخان محترمه وزیر صاحبه معادن و پطرولیم آغاز و با در نظرداشت کمبود وقت صرفاً در مورد موضوع تقرر رییس ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان صحبت صورت گرفت. در پهلوی این موضوع ، وزیر معادن و پطرولیم نارضایتی خویش را در مورد...

 • بحث روی شفافیت صنایع استخراجی درپنج ولایت شمال کشور

  معلومات در مورد فعالیت ها و عملکرد های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان و نیز جزیات راپور پنجم با نمایندگان حکومتی، سکتور خصوصی و جامعه مدنی پنج ولایت شمال کشور شریک شد. در این ورکشاپ یک روزه که از جانب GIZ تمویل گردیده بود، در...

 • کار ترتیب راپور ششم ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان آغاز گردید

  در نشست کنونی گروپ چند جانبه MSG فیصله صورت گرفت که کار مقدماتی بر ترتیب راپور ششم ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در پیوند به عواید معادن الی ختم سال جاری آغاز گردد. گروپ چند جانبه MSG بر چوکات جدید برای راپور ششم توافق نموده و اضافه...

 • با اعضای جامعه مدنی و سکتور خصوصی ۵ ولایت موضوع مالکیت ذینفع بحث شد

  تعداد از اعضای جامعه مدنی، وسکتور خصوصی ولایت های کابل، لوگر، پروان ، کاپیسا و میدان وردگ در ورکشاپ یک روزه اشتراک نمودند که توسط ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان AEITI دایر و روی موضوع مالکیت ذیفع بحث صورت گرفت. علی رضا جعفری مشاور حقوقی و...

 • جزیات فعالیتهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان با استادان و محصلین پولیتخنیک کابل شریک ساخته شد

  طی ورکشاپ یک روزه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) که در آن بیشتر از 150 محصل و نیز تعدادی از استادان بخش معادن پولیتخنیک کابل اشتراک ورزیده بودند روی فعالیتها و مفادات ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان بحث صورت گرفت. محصلین از...

 • گروه چند جانبه امادگی خود برای اعتباردهی نشان داد

  اماده گی ها برای اخرین مرحله پروسه اعتبار دهی در سه جلسه که به تاریخ ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ماه جنوری میان اعضای MSG صورت گرفت نشان داده شد. اعضای گروه چند جانبه ۲ جلسه را در وزارت معادن و جلسه سومی خودا بیرون از وزارت دایر نمودند و اخرین تیاری ها و تهیه...