ابتکار شفافیت صنایع استخراجی چیست؟

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی چیست یا EITI یک معیار بین المللی است که از شفافیت در معادن، گازات و نفت ممالک اطمینان می دهد. در کشور های که ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را تطبیق می نمایند کمپنی ها باید تادیات و دولت ها باید عواید خویش را به نشر بسپارند و این ارقام باید از طرف مفتش مستقل مقایسه گردند.

News & Events

Reports & Publications

اطراف ذیدخل

گروپ چند جانبه (MSG) متشکل از نمایندگان دولت، سکتور استخراجی و جامعه مدنی می باشد که مسؤلیت نظارت از تطبیق برنامه های EITI را دارند. گروپ چند جانبه یک نهاد تصمیم گیرنده و نظارت کننده می باشد که مسؤلیت آن تعیین اهداف تطبیق EITI، تهیه و ترتیب راپورهای EITI و حصول اطمینان ازینکه دستآوردهای شان سبب همکاری در مناظرات عامه می گردد، می باشد.

کمپنی ها

کمپنی های استخراجی اساس پروسۀ EITI را تشکیل میدهد. کمپنی های استخراجی نفت، گاز و معادن

ادامه

حکومت

بصورت عموم حکومت در تطبیق برنامه های EITI با دیگر مراجع ذیربط یک جا فعالیت دارند

ادامه

جامعۀ مدنی

جامعۀ مدنی در تطبیق برنامه های EITI نقش ارزندۀ را ایفا می نماید.

ادامه